Oferta

Księgi rachunkowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności
 • opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • stworzenie dokumenty polityki rachunkowości
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • przygotowanie dokumentów do KRS przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS
Adres:
Biuro rachunkowe CUBS
03-230 Warszawa
ul. Daniszewska 22A lok. 37